Pod Kalváriou 563/42
909 01 Skalica
Pondelok - Piatok
7:30 - 16:30
Sobota
8:30 - 11:30

Ako na prácu vo výškach

 • Posted by: Ondrej Zelenka
 • Category: Výškové práce

Ako na prácu vo výškach

V Slovenskej republike sa podľa štatistík Slovenského ŠÚ každý rok v práci zraní asi 40 000 ľudí. Spôsobuje to nedodržiavanie legislatívnych predpisov, nevyhovujúce ochranné prostriedky alebo prílišné riskovanie? Možno všetko dohromady, ale veľké riziko sa skrýva tiež v podcenení. A pri práci vo výškach to platí dvojnásobne.

Kde začína práca vo výškach

Podľa odborných štatistík pri úraze pádom z výšky na pracovisku utrpí smrteľný úraz každoročne niekoľko zamestnancov. Minimálne v polovici týchto prípadov spôsobilo pád zlé istenie a nepoužívanie OOPP. Aby ste sa takýchto chýb vyvarovali, musíte najprv vedieť, kde vlastne výškové práce začínajú.

Podľa vyhlášky 147/2013 Z.z.. sa za prácu vo výškach považuje už pracovisko v 1,5 m nad zemou.

Čo podľa vládneho nariadenia znamená práca vo výškach:

 1. Pokiaľ pracovisko alebo komunikácia leží 1,5 m nad úrovňou okolia alebo voľná hĺbka presahuje 1,5 m.
 2. Pokiaľ sa robia práce na rebríkoch a pohyblivých pracovných plošinách vo väčšej výške ako 5 m.

Pokiaľ pracovisko tieto podmienky spĺňa, zamestnávateľ má povinnosť zaistiť ochranu. Tá sa delí na:

 1. kolektívnu ochranu: zaistenie proti pádu technickou konštrukciou – napríklad zábradlie, poklopy, záchytné lešenie, siete,
 2. osobné prostriedky ochrany proti pádu – postroje, laná, prilby a ďalšie.

Osobné prostriedky prichádzajú na rad vo chvíli, kedy kolektívnu ochranu nie je možné použiť. To môže spôsobiť dĺžka trvania práce, rozsah prác, počet zamestnancov alebo napríklad riziko vzájomného ohrozenia zamestnancov.

Čo ďalej hovorí legislatíva

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžu vykonávať len zamestnanci, ktorí sú odborne a zdravotne spôsobilí.

Zdravotnú spôsobilosť pre prácu vo výškach nad 10 m rieši zákon 355/2007 Z. z. a novelizácia č. 289/2017 Z. z o pravidelných lekárskych kontrolách pracovníkov.

Odborne spôsobilí zamestnanci sú potom takí, ktorí pravidelne absolvujú školení o bezpečnosti a ochrane zdravia vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Počet školení stanovuje zákon 124/2006 Z. z., zákonníku práce. Zamestnávateľ je povinný určiť povahu a rozsah školenia, spôsob overovania znalostí a viesť dokumentáciu o vykonaných školeniach.

Všetky prvky ochrany proti pádu spadajú pod európsku smernicu 89/686/EHS kategorie III – chránia pred smrteľným nebezpečenstvom alebo nebezpečím, ktoré môže vážne či nenávratne poškodiť zdravia.

Pravidlá poznáme, ako teda na ochranu?

Postroje, laná, karabíny a ďalšie ochranné prostriedky sa navrhujú podľa typu pracovných činnosti a prostredia:

 • rovné alebo šikmé strechy,
 • práca vo vertikálnej polohe,
 • lešenie,
 • tankovacie nádrže,
 • veterné elektrárne alebo
 • údržba rôznych strojov a zariadení.

Typu práce a miestu odpovedajú aj rôzne stupne rizika Samotné ochranné prostriedky tak niekedy nestačia a bezpečnosť sa musí vyriešiť komplexne na celom pracovisku. Takéto riešenie sa skladá z týchto častí

 1. Kotvové body
 2. Záchranný postroj
 3. Spojovací prvok
 4. Evakuačný plán
 5. Školenie vzdelávanie

Ochranné prvky sa musia pravidelne kontrolovať, vyžaduje sa revízia OOPP minimálne 1× ročne. Túto revíziu musí robiť oprávnená osoba.

Pád z výšky na pracovisku môže zaviniť jedno malé zakopnutie. Pri nedostatočnej ochrane môže taký pád skončiť veľmi zle. Už zmieňované fatálne pády z roku 2016 spôsobilo napríklad: neuviazania sa na pracovnej plošine, nenosenie prilby alebo pošmyknutie sa pri opravovaní strechy bez istenia. Tak sa nepotknite pri riešení ochrany a radšej kontaktujte odborníkov.

Naši špecialisti sa postarajú o všetko od návrhu riešenia záchytných systémov, kotviacich bodov a výstupových trás cez projektovú dokumentáciu a inštaláciu po revíziu OOPP a školenie vo vašej firme.

Zdroj: cerva.com Publikované: 14. 02. 2018 | Autor: Patrik Kudláček

Author: Ondrej Zelenka